2019 - Nhôm Namsung

Xử lí bề mặt

Nhà máy nhôm Namsung Niềm tự hào của chất lượng Việt