Năng lực sản xuất - Nhôm Nam Sung
tagline

Lò Luyện Kim

2500 tấn/tháng

Sơn Tĩnh Điện

500 tấn/tháng

Anode

300 tấn/tháng

Vân gỗ

200 tấn/tháng

Xưởng đùn ép

1000 tấn/tháng